Interests
avatar

รชต กิตติโกสินท์

1
4.5
0
  • จบการศึกษาจากคณะอักษรศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มีคะแนนสอบ TU-GET 250/250 ในส่วนของอาจารย์
  • งานวิจัยถูกตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
  • นักเขียนคอลัมน์ลงนิตสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น I get English, ฐานเศรษฐกิจ
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ
รชต กิตติโกสินท์
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 0

รชต กิตติโกสินท์

ABOUT
  • จบการศึกษาจากคณะอักษรศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มีคะแนนสอบ TU-GET 250/250 ในส่วนของอาจารย์
  • งานวิจัยถูกตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
  • นักเขียนคอลัมน์ลงนิตสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น I get English, ฐานเศรษฐกิจ
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ
TOP COURSES
Loading...