Interests
avatar

รลวรรณ รัตนพรมณีชัย

0
0
0
  • เคยทํางานและเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย 20 ปี อยู่ในวงการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 10 ปี สอบ TOEIC ได้ 980/990. เคยบริหารโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 2 ปีเศษ มีประสบการณ์การสอน TOEIC, IELTS, GATT, Conversation, Grammar และ English Foundation. คะแนน TOEFL 85/120 เน้นการสอนเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี
รลวรรณ รัตนพรมณีชัย
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

รลวรรณ รัตนพรมณีชัย

ABOUT
  • เคยทํางานและเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย 20 ปี อยู่ในวงการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 10 ปี สอบ TOEIC ได้ 980/990. เคยบริหารโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 2 ปีเศษ มีประสบการณ์การสอน TOEIC, IELTS, GATT, Conversation, Grammar และ English Foundation. คะแนน TOEFL 85/120 เน้นการสอนเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี
TOP COURSES

No Related Course