Interests
avatar

อรุณวรรณ อรรถธรรม

0
0
0
 • เป็นคณะกรรมการจัดเตรียมและจัดทําเครื่องเสวยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอาจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • เป็นอนุกรรมการควบคุมการทดสอบ ในสาขาช่างประกอบอาหารไทย ระดับ 1,2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 • เข้าร่วมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ในการเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศและเป็นกรรมการตรวจสอบ การให้เครื่องหมาย "Thai Select"
 • งานที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ Commentator ในรายการ The Dish เมนูทอง ทาง Workpoint TV หมายเลข 23
 • สอนอาหารไทย อาหารจีน อาหารสุขภาพเพื่อการค้า และอาหารเพื่อการโฆษณา
 • สอนทางด้านอาหารและโภชนาการมาเป็นเวลากว่า 24 ปี
 • เป็น Food Stylist ตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณามากกว่า 24 ปี
 • ทํางานเบื้องหลังรายการเมนูลูกรักมาเป็นเวลากว่า 8 ปี
อรุณวรรณ อรรถธรรม
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อรุณวรรณ อรรถธรรม

ABOUT
 • เป็นคณะกรรมการจัดเตรียมและจัดทําเครื่องเสวยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอาจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • เป็นอนุกรรมการควบคุมการทดสอบ ในสาขาช่างประกอบอาหารไทย ระดับ 1,2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 • เข้าร่วมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ในการเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศและเป็นกรรมการตรวจสอบ การให้เครื่องหมาย "Thai Select"
 • งานที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ Commentator ในรายการ The Dish เมนูทอง ทาง Workpoint TV หมายเลข 23
 • สอนอาหารไทย อาหารจีน อาหารสุขภาพเพื่อการค้า และอาหารเพื่อการโฆษณา
 • สอนทางด้านอาหารและโภชนาการมาเป็นเวลากว่า 24 ปี
 • เป็น Food Stylist ตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณามากกว่า 24 ปี
 • ทํางานเบื้องหลังรายการเมนูลูกรักมาเป็นเวลากว่า 8 ปี
TOP COURSES

No Related Course