Interests
avatar

สายพิน รัตนอาภา

0
0
0
  • จบปริญญาโท MBA Marketing
  • เปิดโรงเรียนสอนทําอาหารมา 15 ปี เริ่มต้นจากฐานะทางบ้านเปิดบริการโต๊ะจีน (อาหาร + ขนมไทย-จีน)
  • ลงเรียนเกี่ยวกับเบเกอรี่ ขนมไทยแบบชาววัง อาหารคาว อาหารนานาชาติ (ไปตามประเทศต่างๆ) และเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์อาหาร เรื่องเชื้อโรค การถนอมอาหาร อุณหภูมิ แปรรูปเนื้อสัตว์
  • เป็นเจ้าของโรงงานผลิต+จําหน่าย ไอศกรีม เบเกอรี่ ติ่มซําแช่แข็ง สังกัดแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่
สายพิน รัตนอาภา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สายพิน รัตนอาภา

ABOUT
  • จบปริญญาโท MBA Marketing
  • เปิดโรงเรียนสอนทําอาหารมา 15 ปี เริ่มต้นจากฐานะทางบ้านเปิดบริการโต๊ะจีน (อาหาร + ขนมไทย-จีน)
  • ลงเรียนเกี่ยวกับเบเกอรี่ ขนมไทยแบบชาววัง อาหารคาว อาหารนานาชาติ (ไปตามประเทศต่างๆ) และเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์อาหาร เรื่องเชื้อโรค การถนอมอาหาร อุณหภูมิ แปรรูปเนื้อสัตว์
  • เป็นเจ้าของโรงงานผลิต+จําหน่าย ไอศกรีม เบเกอรี่ ติ่มซําแช่แข็ง สังกัดแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่
TOP COURSES

No Related Course