Interests
avatar

สแกวัลณ์ ศรีชนะ

0
0
0
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนบ้านไผ่สร้างช้างมิตรภาพที่ 143 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประวัติการทํางานปัจจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • เป็นนักเขียน BESTSELLER เขียนหนังสือชื่อ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.” ซึ่งจัดจําหน่ายโดยร้านหนังสือซีเอ็ด และมีวางจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปในขณะนี้
 • เป็นอาจารย์รับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์ในการติวสอบข้าราชการของสถาบัน THE First ติวเตอร์ หรือน้องๆเรียกกันว่า พี่แป้ง The First ติวเตอร์
 • เป็นอาจารย์สอนคอร์สออนไลน์คณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ารับราชการแบบไลฟ์
 • เป็นวิทยากรพิเศษสอนคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย ของโรงเรียน กศน. บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 • เป็นแอดมินเพจ “คู่มือเตรียมสอบ ก พ พร้อมชุด Dvd ตีแผ่ระบบ ก พ” มีผู้ติดตามแสนกว่าคน และเพจ “คู่มือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น The First ติวเตอร์” มีผู้ติดตามเจ็ดหมื่นกว่าคน
 • เป็นแอดมินไลน์@ The First ติวเตอร์ มีผู้ติดตามห้าหมื่นกว่าคน
สแกวัลณ์ ศรีชนะ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สแกวัลณ์ ศรีชนะ

ABOUT
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนบ้านไผ่สร้างช้างมิตรภาพที่ 143 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประวัติการทํางานปัจจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • เป็นนักเขียน BESTSELLER เขียนหนังสือชื่อ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.” ซึ่งจัดจําหน่ายโดยร้านหนังสือซีเอ็ด และมีวางจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปในขณะนี้
 • เป็นอาจารย์รับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์ในการติวสอบข้าราชการของสถาบัน THE First ติวเตอร์ หรือน้องๆเรียกกันว่า พี่แป้ง The First ติวเตอร์
 • เป็นอาจารย์สอนคอร์สออนไลน์คณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ารับราชการแบบไลฟ์
 • เป็นวิทยากรพิเศษสอนคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย ของโรงเรียน กศน. บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 • เป็นแอดมินเพจ “คู่มือเตรียมสอบ ก พ พร้อมชุด Dvd ตีแผ่ระบบ ก พ” มีผู้ติดตามแสนกว่าคน และเพจ “คู่มือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น The First ติวเตอร์” มีผู้ติดตามเจ็ดหมื่นกว่าคน
 • เป็นแอดมินไลน์@ The First ติวเตอร์ มีผู้ติดตามห้าหมื่นกว่าคน
TOP COURSES

No Related Course