Interests
avatar

ศศพินท์ อมรพรวิวัฒน์

0
0
0
  • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท (เกี่ยรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านการเงินและการลงทุนจาก University of Bristol
  • ประวัติการทํางาน
  • เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัท Big 4 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์
ศศพินท์ อมรพรวิวัฒน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศศพินท์ อมรพรวิวัฒน์

ABOUT
  • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท (เกี่ยรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านการเงินและการลงทุนจาก University of Bristol
  • ประวัติการทํางาน
  • เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัท Big 4 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์
TOP COURSES

No Related Course