Interests
avatar

Sirilak Tiacam

0
0
0
  • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ปริญญาโทระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • ปัจจุบันรับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
  • สอนนักศึกษาทําโปรเจคคอมพิวเตอร์
  • ทําโปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์ ทําโปรแกรมสถิติบุคลากร
Sirilak Tiacam
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Sirilak Tiacam

ABOUT
  • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ปริญญาโทระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • ปัจจุบันรับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
  • สอนนักศึกษาทําโปรเจคคอมพิวเตอร์
  • ทําโปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์ ทําโปรแกรมสถิติบุคลากร
TOP COURSES

No Related Course