Interests
avatar

สิริรัตน เรืองศรี

0
0
0
 • ดํารงตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจําปี 2010
 • นักเขียนเจ้าของหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก หนูสิสู้ด้วยใจไปตามฝัน ปี 2011
 • ผู้ให้คําปรึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพแก่ผู้เข้าประกวดและผู้ดํารงตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ล ปี 2011 - 2015
 • วิทยากรในการบรรยายหัวข้อบุคลิกภาพ หลักสูตร PR Road To AEC รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • วิทยากรในการบรรยายหัวข้อบุคลิกภาพโครงการ To Be Number One ปี 2014
 • Personality Development Trainer หลักสูตรบุคลิกภาพและการเดินแบบ สถาบันต่างๆ ปี 2011- จนถึงปัจจุบัน
สิริรัตน เรืองศรี
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สิริรัตน เรืองศรี

ABOUT
 • ดํารงตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจําปี 2010
 • นักเขียนเจ้าของหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก หนูสิสู้ด้วยใจไปตามฝัน ปี 2011
 • ผู้ให้คําปรึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพแก่ผู้เข้าประกวดและผู้ดํารงตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ล ปี 2011 - 2015
 • วิทยากรในการบรรยายหัวข้อบุคลิกภาพ หลักสูตร PR Road To AEC รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • วิทยากรในการบรรยายหัวข้อบุคลิกภาพโครงการ To Be Number One ปี 2014
 • Personality Development Trainer หลักสูตรบุคลิกภาพและการเดินแบบ สถาบันต่างๆ ปี 2011- จนถึงปัจจุบัน
TOP COURSES

No Related Course