Interests
avatar

ศิวเสกข์ บุณยรังค์

0
0
0
 • ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
 • รับผิดชอบโครงการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน
 • ผ่านการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในสังกัดสํานักงานเขตประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • ได้รับเชิญเข้ามาเป็นอาจารย์สอนในโครงการอิงลิชโปรแกรมโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น : นักเรียนเก่าญี่ปุ่นชั้นต้นและชั้นกลางช่วงปี พ.ศ.2530 - 2533
 • โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมและโรงเรียนวัดราชาธิวาส ในปี พ.ศ.2555 - 2556
 • โรงเรียนสามเสน 2 ในปีพ.ศ.2557 และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในปี 2558
ศิวเสกข์ บุณยรังค์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศิวเสกข์ บุณยรังค์

ABOUT
 • ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
 • รับผิดชอบโครงการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน
 • ผ่านการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในสังกัดสํานักงานเขตประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • ได้รับเชิญเข้ามาเป็นอาจารย์สอนในโครงการอิงลิชโปรแกรมโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น : นักเรียนเก่าญี่ปุ่นชั้นต้นและชั้นกลางช่วงปี พ.ศ.2530 - 2533
 • โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมและโรงเรียนวัดราชาธิวาส ในปี พ.ศ.2555 - 2556
 • โรงเรียนสามเสน 2 ในปีพ.ศ.2557 และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในปี 2558
TOP COURSES