Interests
avatar

สมัคร บัวชู

0
0
0
 • สมัคร บัวชู (ชื่อเล่น มาร์ก ชื่อในทางโหราศาสตร์ อธิ)
 • จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL B. Eng)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU MBA)
 • เริ่มสนใจโหราศาสตร์ในทุกแขนงตั้งแต่ช่วงเรียน ป.ตรี เน้นหนักในโหราศาสตร์ยูเรเนียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
 • ได้พัฒนาโปรแกรมและแอปต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิจัยและใช้งานในโหราศาสตร์ยูเรเนียนจํานวนมาก ทั้งสําหรับ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • สมาร์ตโฟน Windows Phone 7/7.5/8/8.1/10 สมาร์ตโฟน Android ในหลาย ๆ รูปแบบ รวมถึงแอปเพื่อการใช้งานผ่านเว็บไซต์
 • ได้เขียนบทความจํานวนหลายร้อยเพื่อเผยแพร่ในบล็อก (Blog) อย่างต่อเนื่อง
 • รับเชิญบรรยายเนื่องในโอกาสอื่น ๆ อีกหลายครั้ง เช่น บรรยายเรื่อง โหราศาสตร์กับการจัดการทางการเงิน, การพยากรณ์ตลาดหุ้นด้วยแนวโน้มและจุดเปลี่ยน เมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้กับนักศึกษา คณะการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
 • ได้บรรยายในงานประชุมสัมมนาโหราศาสตร์นานาชาติ International Uranian Fellowship ครั้งที่ 6 เมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ รพ. ศิริราช กรุงเทพฯ เป็นภาษาอังกฤษ
สมัคร บัวชู
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สมัคร บัวชู

ABOUT
 • สมัคร บัวชู (ชื่อเล่น มาร์ก ชื่อในทางโหราศาสตร์ อธิ)
 • จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL B. Eng)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU MBA)
 • เริ่มสนใจโหราศาสตร์ในทุกแขนงตั้งแต่ช่วงเรียน ป.ตรี เน้นหนักในโหราศาสตร์ยูเรเนียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
 • ได้พัฒนาโปรแกรมและแอปต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิจัยและใช้งานในโหราศาสตร์ยูเรเนียนจํานวนมาก ทั้งสําหรับ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • สมาร์ตโฟน Windows Phone 7/7.5/8/8.1/10 สมาร์ตโฟน Android ในหลาย ๆ รูปแบบ รวมถึงแอปเพื่อการใช้งานผ่านเว็บไซต์
 • ได้เขียนบทความจํานวนหลายร้อยเพื่อเผยแพร่ในบล็อก (Blog) อย่างต่อเนื่อง
 • รับเชิญบรรยายเนื่องในโอกาสอื่น ๆ อีกหลายครั้ง เช่น บรรยายเรื่อง โหราศาสตร์กับการจัดการทางการเงิน, การพยากรณ์ตลาดหุ้นด้วยแนวโน้มและจุดเปลี่ยน เมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้กับนักศึกษา คณะการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
 • ได้บรรยายในงานประชุมสัมมนาโหราศาสตร์นานาชาติ International Uranian Fellowship ครั้งที่ 6 เมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ รพ. ศิริราช กรุงเทพฯ เป็นภาษาอังกฤษ
TOP COURSES

No Related Course