Interests
avatar

สมชาย กาญจนหฤทัย

0
0
0
  • ที่ปรึกษาธุรกิจระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่ปรึกษามาร่วม 10 ปี เดิมเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง หมวดระบบประปา ห้องน้ํา ห้องสุขภัณฑ์ มากว่า 40 ปี เป็นตัวแทนจําหน่ายก๊อกน้ําระดับโลกของเยอรมัน แบรนด์ HANSA กว่า 25 ปี ผ่านการให้คําปรึกษาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2560 สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท
สมชาย กาญจนหฤทัย
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สมชาย กาญจนหฤทัย

ABOUT
  • ที่ปรึกษาธุรกิจระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่ปรึกษามาร่วม 10 ปี เดิมเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง หมวดระบบประปา ห้องน้ํา ห้องสุขภัณฑ์ มากว่า 40 ปี เป็นตัวแทนจําหน่ายก๊อกน้ําระดับโลกของเยอรมัน แบรนด์ HANSA กว่า 25 ปี ผ่านการให้คําปรึกษาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2560 สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท
TOP COURSES

No Related Course