Interests
avatar

Somchai Krongsomboon

0
0
0
 • เจ้าของ CEO Photo Hut Group
 • พิธีกร และสอนถ่ายภาพใน รายการ "Photo Story Cheeze" และ "สะพายกล้องท่องเที่ยว"
 • เจ้าของ สโลแกน "เรื่องกล้อง เรื่องกล้วย"
 • วิทยากรสอนการถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไปและองค์กรชั้นนําของไทย
 • ผู้เขียนหนังสือ Photo Story #1, Photo Story #2
 • พาเที่ยว สอนถ่ายภาพ ทาง YouTube: Somchai Krongsomboon
Somchai Krongsomboon
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Somchai Krongsomboon

ABOUT
 • เจ้าของ CEO Photo Hut Group
 • พิธีกร และสอนถ่ายภาพใน รายการ "Photo Story Cheeze" และ "สะพายกล้องท่องเที่ยว"
 • เจ้าของ สโลแกน "เรื่องกล้อง เรื่องกล้วย"
 • วิทยากรสอนการถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไปและองค์กรชั้นนําของไทย
 • ผู้เขียนหนังสือ Photo Story #1, Photo Story #2
 • พาเที่ยว สอนถ่ายภาพ ทาง YouTube: Somchai Krongsomboon
TOP COURSES

No Related Course