Interests
avatar

สถาพร ชวาลชิติพร

0
0
0
  • หัวหน้างานมากกว่า 14 ปีทั้งในระดับภาคและระดับประเทศกับบริษัทชั้นนําของโลก
  • วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตแล้วมากมาย
  • เป็นวิทยากรร่วมมือกับ Nap family ถ่ายทอดความผ่านระบบออนไลน์
สถาพร ชวาลชิติพร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สถาพร ชวาลชิติพร

ABOUT
  • หัวหน้างานมากกว่า 14 ปีทั้งในระดับภาคและระดับประเทศกับบริษัทชั้นนําของโลก
  • วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตแล้วมากมาย
  • เป็นวิทยากรร่วมมือกับ Nap family ถ่ายทอดความผ่านระบบออนไลน์
TOP COURSES

No Related Course