Interests
avatar

Studio Academy

0
0
0
  • ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม อันดับหนึ่ง
  • ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม ผู้สนับสนุนธุรกิจในเครือของสตูดิโอ อะคาเดมี ได้เริ่มต้นให้คําปรึกษาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยผู้เชี่ยวชาญชํานาญการอันดับ 1 ในธุรกิจสุขภาพและความงาม ในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญชํานาญการอันดับ 1 ด้านศิลปะการตกแต่งเล็บ, ด้านนวดไทยและสปา, ด้านศิลปะการตกแต่งคิ้ว, ด้านโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ, ด้านศิลปะการสักตัว และด้านการตลาด จากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ด้านต่างๆ จึงทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงาม มาอย่างยาวนาน รับประกันด้วยความสําเร็จของผู้ปรึกษาเพื่อทําธุรกิจ มากกว่า 20,000 ราย ทั้งใน และต่างประเทศ ทั่วโลก
  • ปัจจุบัน สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ สํานักงานสาขาพัทยา ของสถาบันในเครือของสตูดิโอ อะคาเดมี ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจศิลปะการตกแต่งเล็บ Nail Studio Academy, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจนวดไทยและสปา ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจศิลปะการตกแต่งคิ้ว Eyebrows Studio Academy, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ Yoga Studio Academy ,ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการสักตัว Body Tattoo Studio Academy และ ศูนย์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ Media Marketting Online โดยพัฒนาคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลทั้งนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม อย่างครบวงจร"
Studio Academy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Studio Academy

ABOUT
  • ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม อันดับหนึ่ง
  • ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม ผู้สนับสนุนธุรกิจในเครือของสตูดิโอ อะคาเดมี ได้เริ่มต้นให้คําปรึกษาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยผู้เชี่ยวชาญชํานาญการอันดับ 1 ในธุรกิจสุขภาพและความงาม ในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญชํานาญการอันดับ 1 ด้านศิลปะการตกแต่งเล็บ, ด้านนวดไทยและสปา, ด้านศิลปะการตกแต่งคิ้ว, ด้านโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ, ด้านศิลปะการสักตัว และด้านการตลาด จากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ด้านต่างๆ จึงทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงาม มาอย่างยาวนาน รับประกันด้วยความสําเร็จของผู้ปรึกษาเพื่อทําธุรกิจ มากกว่า 20,000 ราย ทั้งใน และต่างประเทศ ทั่วโลก
  • ปัจจุบัน สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ สํานักงานสาขาพัทยา ของสถาบันในเครือของสตูดิโอ อะคาเดมี ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจศิลปะการตกแต่งเล็บ Nail Studio Academy, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจนวดไทยและสปา ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจศิลปะการตกแต่งคิ้ว Eyebrows Studio Academy, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ Yoga Studio Academy ,ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการสักตัว Body Tattoo Studio Academy และ ศูนย์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ Media Marketting Online โดยพัฒนาคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลทั้งนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม อย่างครบวงจร"
TOP COURSES

No Related Course