Interests
avatar

สุเนตร บุรกสิกร

0
0
0
  • มีประสบการณ์การตีกลองและร่วมวงดนตรี กว่า 53 ปี
  • เจ้าของวง Sweat Rock
  • เคยตีกลองให้กับวง Flash วงดนตรีสากลไทยในยุค 60-90
  • เคยตีกลองให้กับวง Chocolate ซึ่งเป็นวงดนตรีสากลสไตล์ยุค 60-90
สุเนตร บุรกสิกร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สุเนตร บุรกสิกร

ABOUT
  • มีประสบการณ์การตีกลองและร่วมวงดนตรี กว่า 53 ปี
  • เจ้าของวง Sweat Rock
  • เคยตีกลองให้กับวง Flash วงดนตรีสากลไทยในยุค 60-90
  • เคยตีกลองให้กับวง Chocolate ซึ่งเป็นวงดนตรีสากลสไตล์ยุค 60-90
TOP COURSES

No Related Course