Interests
avatar

ศุภกร อัจจิมาธร

0
0
0
  • สอนซาลาเปาออนไลน์มากว่า 5 ปีมีผู้ติดตามกว่า 3 หมื่นรายมีผู้ที่เรียนและนําไปปฏิบัติจนสามารถสร้างรายได้มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ให้ความรู้ด้านซาลาเปาทาง YouTube และ Facebook
  • อดีตทําธุรกิจซาลาเปา Offline & Online
ศุภกร อัจจิมาธร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศุภกร อัจจิมาธร

ABOUT
  • สอนซาลาเปาออนไลน์มากว่า 5 ปีมีผู้ติดตามกว่า 3 หมื่นรายมีผู้ที่เรียนและนําไปปฏิบัติจนสามารถสร้างรายได้มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ให้ความรู้ด้านซาลาเปาทาง YouTube และ Facebook
  • อดีตทําธุรกิจซาลาเปา Offline & Online
TOP COURSES

No Related Course