Interests
avatar

สุธี เผ้าอาจ

0
0
0
  • ประสบการณ์ 8 ปีในตลาดหุ้น
  • ชํานาญการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานเทคนิค
  • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเม่าปีกเหล็ก ของช่องโทรทัศน์ "กรุงเทพธุรกิจทีวี"
  • แอดมินเพจหุ้นที่มียอดไลค์กว่า 47,000 ไลค์
สุธี เผ้าอาจ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สุธี เผ้าอาจ

ABOUT
  • ประสบการณ์ 8 ปีในตลาดหุ้น
  • ชํานาญการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานเทคนิค
  • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเม่าปีกเหล็ก ของช่องโทรทัศน์ "กรุงเทพธุรกิจทีวี"
  • แอดมินเพจหุ้นที่มียอดไลค์กว่า 47,000 ไลค์
TOP COURSES

No Related Course