Interests
avatar

ศญาดา เลอวลัญช์

0
0
0
  • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยครูกว่างสี ประเทศจีน
  • ปริญาเอก สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศญาดา เลอวลัญช์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศญาดา เลอวลัญช์

ABOUT
  • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยครูกว่างสี ประเทศจีน
  • ปริญาเอก สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
TOP COURSES

No Related Course