Interests
avatar

ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

0
0
0
 • ตําแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด(Emergency medical services training center co.,ltd )
 • ผู้อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด(Emergency medical services training center co.,ltd ) 59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 • ตําแหน่งการทํางาน/ประวัติการทํางาน
 • ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข
 • ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
 • ปี 2553 อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด ถึงปัจจุบัน
 • หลักสูตรการฝึกอบรม
 • หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล
 • หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
 • หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
 • หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
 • หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลบุคคลจิตอาสาทําความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นําองค์กรดีเด่น ประจําปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

ABOUT
 • ตําแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด(Emergency medical services training center co.,ltd )
 • ผู้อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด(Emergency medical services training center co.,ltd ) 59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 • ตําแหน่งการทํางาน/ประวัติการทํางาน
 • ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข
 • ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
 • ปี 2553 อํานวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด ถึงปัจจุบัน
 • หลักสูตรการฝึกอบรม
 • หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล
 • หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
 • หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
 • หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
 • หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลบุคคลจิตอาสาทําความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นําองค์กรดีเด่น ประจําปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
TOP COURSES

No Related Course