Interests
avatar

ธนาภา เติมจิตรอารีย์

0
0
0
 • ปริญญาตรีเอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ปริญญาโท London School of Business and Finance, the UK
 • ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจําที่โรงเรียนกวดวิชา
 • และภาษาไอเลิน สมุทรปราการ
 • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมามากกว่า 10 ปีทั้งนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล
 • โรงเรียนเอกชนและบุคคลทั่วไป
ธนาภา เติมจิตรอารีย์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธนาภา เติมจิตรอารีย์

ABOUT
 • ปริญญาตรีเอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ปริญญาโท London School of Business and Finance, the UK
 • ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจําที่โรงเรียนกวดวิชา
 • และภาษาไอเลิน สมุทรปราการ
 • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมามากกว่า 10 ปีทั้งนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล
 • โรงเรียนเอกชนและบุคคลทั่วไป
TOP COURSES

No Related Course