Interests
avatar

ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

0
0
0
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (Doctor of Business Administration : Program in Industrial Business and Human Resource Development (D.B.A.)) *กําหนดการที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์)*
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดําเนินงาน
 • เกียรติประวัติ
 • ปี 2552 : ได้รับโล่ ''รางวัลความสําเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ''
 • ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปี 2553 : ได้รับ ''ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทําชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจําปี 2553''
 • จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปี 2553 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ''การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรมประจําปี 2553'' ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ
 • จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • ปี 2554 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ''การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจําปี 2554'' จัดโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 • ปี 2554 : ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร "เป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 • ปี 2555 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน "การประกวดผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC ยอดเยี่ยม ประจําปี 2555'' จัดโดย บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จํากัด
 • ปี 2556 : ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ''เป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือราชการ ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ''
 • ปี 2556 : ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ''เป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือการดําเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''
 • ปี 2556 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน ''การประกวด Small Group Activity (SGA)''
 • ประสบการณ์ทํางาน
 • มีประสบการณ์ทํางานตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ภาคอุตสาหกรรมในสายการผลิต มากกว่า 20 ปี
 • บริษัท TDK (ทีดีเค) ประเทศไทย จํากัด
 • บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จํากัด
 • ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น จํากัด และเป็น วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ บรรยายให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และบริษัทชั้นนําต่าง ๆ
ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

ABOUT
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (Doctor of Business Administration : Program in Industrial Business and Human Resource Development (D.B.A.)) *กําหนดการที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์)*
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดําเนินงาน
 • เกียรติประวัติ
 • ปี 2552 : ได้รับโล่ ''รางวัลความสําเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ''
 • ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปี 2553 : ได้รับ ''ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทําชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจําปี 2553''
 • จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปี 2553 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ''การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรมประจําปี 2553'' ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ
 • จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • ปี 2554 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ''การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจําปี 2554'' จัดโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 • ปี 2554 : ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร "เป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 • ปี 2555 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน "การประกวดผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC ยอดเยี่ยม ประจําปี 2555'' จัดโดย บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จํากัด
 • ปี 2556 : ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ''เป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือราชการ ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ''
 • ปี 2556 : ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ''เป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือการดําเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''
 • ปี 2556 : ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน ''การประกวด Small Group Activity (SGA)''
 • ประสบการณ์ทํางาน
 • มีประสบการณ์ทํางานตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ภาคอุตสาหกรรมในสายการผลิต มากกว่า 20 ปี
 • บริษัท TDK (ทีดีเค) ประเทศไทย จํากัด
 • บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จํากัด
 • ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น จํากัด และเป็น วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ บรรยายให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และบริษัทชั้นนําต่าง ๆ
TOP COURSES

No Related Course