Interests
avatar

ธันญ์ชกร กัปโก

0
0
0
  • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • วิทยากร และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้าน Internet Marketing ให้กับบริษัทต่าง ๆ
  • มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มากกว่า 8 ปี
ธันญ์ชกร กัปโก
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธันญ์ชกร กัปโก

ABOUT
  • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • วิทยากร และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้าน Internet Marketing ให้กับบริษัทต่าง ๆ
  • มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มากกว่า 8 ปี
TOP COURSES

No Related Course