Interests
avatar

ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

0
0
0
  • เจ้าของธุรกิจ small world for kids (เพจ fb ผู้ติดตาม 363,000 คน)
  • 1 ใน 10 CEO ของคนไทยที่ได้เป็น FB Alpha tester (กลุ่มคนที่ทาง fb คัดเลือกมาให้เป็นผู้ทดลองเครื่องมือใหม่ของทาง fb) ทางอาจารย์ถูกคัดเลือเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญการทําโฆษณาใน fb
  • เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของ Facebook ที USA ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2019
ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

ABOUT
  • เจ้าของธุรกิจ small world for kids (เพจ fb ผู้ติดตาม 363,000 คน)
  • 1 ใน 10 CEO ของคนไทยที่ได้เป็น FB Alpha tester (กลุ่มคนที่ทาง fb คัดเลือกมาให้เป็นผู้ทดลองเครื่องมือใหม่ของทาง fb) ทางอาจารย์ถูกคัดเลือเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญการทําโฆษณาใน fb
  • เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของ Facebook ที USA ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2019
TOP COURSES

No Related Course