Interests
avatar

ธิดารัตน์ คีรีต๊ะ (Finance Coach)

0
0
0
  • ที่ปรึกษาการเงิน จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  • เจ้าของแฟนเพจ Add Money และเว็บไซต์ www.add-money.net ใช้นามปากกา Finance Coach
  • กูรูการเงิน Finnomena
  • นักเขียนบทความทางการเงิน
  • มีประสบการณ์ให้คําปรึกษา ในธุรกิจการเงินมากกว่า 10 ปี
ธิดารัตน์ คีรีต๊ะ (Finance Coach)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธิดารัตน์ คีรีต๊ะ (Finance Coach)

ABOUT
  • ที่ปรึกษาการเงิน จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  • เจ้าของแฟนเพจ Add Money และเว็บไซต์ www.add-money.net ใช้นามปากกา Finance Coach
  • กูรูการเงิน Finnomena
  • นักเขียนบทความทางการเงิน
  • มีประสบการณ์ให้คําปรึกษา ในธุรกิจการเงินมากกว่า 10 ปี
TOP COURSES

No Related Course