Interests
avatar

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

0
0
0
  • โค้ชพล เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีด้านเว็บ และพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามระบบอย่าง Cross-platform มากว่า 6 ปี ในการอบรมโค้ชพลได้พัฒนาเนื้อหา และเทคนิคการเรียนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนําไปใช้ได้จริง ทําให้มีผู้เรียนชื่นชอบคอร์สอบรมมาตลอด 6 ปี และตอนนี้โค้ชพลอยากจะทําให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ผ่านหลักสูตรออนไลน์นี้
ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

ABOUT
  • โค้ชพล เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีด้านเว็บ และพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามระบบอย่าง Cross-platform มากว่า 6 ปี ในการอบรมโค้ชพลได้พัฒนาเนื้อหา และเทคนิคการเรียนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนําไปใช้ได้จริง ทําให้มีผู้เรียนชื่นชอบคอร์สอบรมมาตลอด 6 ปี และตอนนี้โค้ชพลอยากจะทําให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ผ่านหลักสูตรออนไลน์นี้
TOP COURSES

No Related Course