Interests
avatar

ธนพรรษ ญาติเจริญ (ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม)

0
0
0
  • ได้รับการรับรองเป็น Certified Teacher of Institute for Vocal Advancement (IVA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Specialist Certificate in Vocal Style (Pop&Rock, Jazz, R&B)
  • Professional Certificate in General Music Study จาก Berklee College of Music ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • รวมถึงการทํางานในวงการในฐานะนักร้องจาก BEC TERO MUSIC ที่เดินทางไปแสดงที่ต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ
  • ประสบการณ์สอนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักร้องศิลปิน
ธนพรรษ ญาติเจริญ (ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธนพรรษ ญาติเจริญ (ครูฟิล์ม ร้องเพลงดอทคอม)

ABOUT
  • ได้รับการรับรองเป็น Certified Teacher of Institute for Vocal Advancement (IVA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Specialist Certificate in Vocal Style (Pop&Rock, Jazz, R&B)
  • Professional Certificate in General Music Study จาก Berklee College of Music ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • รวมถึงการทํางานในวงการในฐานะนักร้องจาก BEC TERO MUSIC ที่เดินทางไปแสดงที่ต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ
  • ประสบการณ์สอนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักร้องศิลปิน
TOP COURSES