Interests
avatar

ธนวัฒน์ เอกทศวรรณ (ครูปอนด์)

0
0
0
 • จบศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประสบการณ์ถ่ายภาพมาแล้ว 3 ปี
 • อาชีพช่างภาพอิสระ
 • เจ้าของเพจ Tossawan Photograph
 • เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดถ่ายภาพหัวข้อ Happing in Campus ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผลงานส่วนใหญ่จะเป็น งานแต่งงาน และ รับปริญญา
ธนวัฒน์ เอกทศวรรณ (ครูปอนด์)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธนวัฒน์ เอกทศวรรณ (ครูปอนด์)

ABOUT
 • จบศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประสบการณ์ถ่ายภาพมาแล้ว 3 ปี
 • อาชีพช่างภาพอิสระ
 • เจ้าของเพจ Tossawan Photograph
 • เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดถ่ายภาพหัวข้อ Happing in Campus ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผลงานส่วนใหญ่จะเป็น งานแต่งงาน และ รับปริญญา
TOP COURSES

No Related Course