Interests
avatar

ธนวิทย์ ลายิ้ม

0
0
0
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2545 - 2548
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549 - 2553
 • ประวัติการทํางาน
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2548 - ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจําสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • อดีตรองผู้อํานวยการ สํานักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554 - 2558
 • อดีตหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ปี 2553 – 2558
 • อาจารย์พิเศษ - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษ ( วิทยาลัยในวัง ) สาขาวิชาขนมไทยประเภทไข่ ปี 2546 – ปัจจุบัน
 • ศูนย์การกาญจนาพิเศษ ( วิทยาลัยในวัง นครสวรรค์ ภูทอง ) สาขาวิชาขนมไทยประเภทไข่ ปี 2559
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง และเขตมีนบุรี ( อาหารไทยและขนมไทย ) ปี 2546
 • วิทยากร - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • โครงการคลินิกเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • โครงการเวลาเป็นของมีค่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • ให้ความรู้ด้านขนมไทย ในงานเทศกาลสงกรานต์ TK Park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในปี 2555 – ปัจจุบัน
 • ให้ความรู้ด้านงานบริการอาหารให้กับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนลาว ในปี 2553
 • วิทยากรสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายการครัวราชมงคลกรุงเทพ ช่อง DLTV 200 ปี 2551 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรฝึกอบรมอาหารไทยและขนมไทย เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ปี 2554
 • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านขนมไทย วันอนุรักษ์ไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา ปี 2555 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2559 ผลงาน - รางวัลพระราชทานชนะเลิศการประกวดการห่อขนมไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลขนมไทย 50 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จัดโดย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
 • รางวัลองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ รางวัลรองชนะเลิศกระเช้าขนมไทยในงานเทศกาลขนมไทย 50 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จัดโดย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
 • รางวัลสร้างสรรค์กระเช้าของขวัญขนมไทย ถ้วยรางวัลจากปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ณ แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่
 • ออกอากาศรายการแจ๋วพารวย ช่อง 3 ตอนฝอยทองรูปตัวผึ้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 https://www.youtube.com/watch?v=ZZs4SSNmQ2g
 • ออกอากาศรายการครัวคุณต๋อย ช่อง 3 ตอนขนมโพรงแสม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 www.youtube.com/watch?v=YCoxjI26Ruw
 • ออกอากาศรายการเชฟกระทะเหล็ก ช่อง 7 ตอนปลาสลิดบางบ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 www.youtube.com/results?search_query=รายการเชฟกระทะเหล็ก+ปลาสลิด
 • ได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ฟ้าใสปันน้ําใจ วิทยาลัยในวังนครสวรรค์ ทําหน้าที่หัวหน้าทีมจัดทําอาหารคาว+หวาน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระตําหนักจังหวัดอุทัยธานี 19-22 กรกฎาคม 2559 ในครั้งนี้ได้จัดทําขนม และอาหารว่างชนิดใหม่ 4 ชนิด ขนมอุทัยเมฆา, ขนมสกุณาภูทอง, ขนมฟ้าโปรดปราน และขนมละมุนโกมล
ธนวิทย์ ลายิ้ม
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ธนวิทย์ ลายิ้ม

ABOUT
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2545 - 2548
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549 - 2553
 • ประวัติการทํางาน
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2548 - ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจําสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • อดีตรองผู้อํานวยการ สํานักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554 - 2558
 • อดีตหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ปี 2553 – 2558
 • อาจารย์พิเศษ - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษ ( วิทยาลัยในวัง ) สาขาวิชาขนมไทยประเภทไข่ ปี 2546 – ปัจจุบัน
 • ศูนย์การกาญจนาพิเศษ ( วิทยาลัยในวัง นครสวรรค์ ภูทอง ) สาขาวิชาขนมไทยประเภทไข่ ปี 2559
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง และเขตมีนบุรี ( อาหารไทยและขนมไทย ) ปี 2546
 • วิทยากร - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • โครงการคลินิกเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • โครงการเวลาเป็นของมีค่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • ให้ความรู้ด้านขนมไทย ในงานเทศกาลสงกรานต์ TK Park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในปี 2555 – ปัจจุบัน
 • ให้ความรู้ด้านงานบริการอาหารให้กับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนลาว ในปี 2553
 • วิทยากรสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายการครัวราชมงคลกรุงเทพ ช่อง DLTV 200 ปี 2551 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรฝึกอบรมอาหารไทยและขนมไทย เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ปี 2554
 • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านขนมไทย วันอนุรักษ์ไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา ปี 2555 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2559 ผลงาน - รางวัลพระราชทานชนะเลิศการประกวดการห่อขนมไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลขนมไทย 50 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จัดโดย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
 • รางวัลองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ รางวัลรองชนะเลิศกระเช้าขนมไทยในงานเทศกาลขนมไทย 50 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จัดโดย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
 • รางวัลสร้างสรรค์กระเช้าของขวัญขนมไทย ถ้วยรางวัลจากปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ณ แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่
 • ออกอากาศรายการแจ๋วพารวย ช่อง 3 ตอนฝอยทองรูปตัวผึ้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 https://www.youtube.com/watch?v=ZZs4SSNmQ2g
 • ออกอากาศรายการครัวคุณต๋อย ช่อง 3 ตอนขนมโพรงแสม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 www.youtube.com/watch?v=YCoxjI26Ruw
 • ออกอากาศรายการเชฟกระทะเหล็ก ช่อง 7 ตอนปลาสลิดบางบ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 www.youtube.com/results?search_query=รายการเชฟกระทะเหล็ก+ปลาสลิด
 • ได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ฟ้าใสปันน้ําใจ วิทยาลัยในวังนครสวรรค์ ทําหน้าที่หัวหน้าทีมจัดทําอาหารคาว+หวาน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระตําหนักจังหวัดอุทัยธานี 19-22 กรกฎาคม 2559 ในครั้งนี้ได้จัดทําขนม และอาหารว่างชนิดใหม่ 4 ชนิด ขนมอุทัยเมฆา, ขนมสกุณาภูทอง, ขนมฟ้าโปรดปราน และขนมละมุนโกมล
TOP COURSES

No Related Course