Interests
avatar

อุรัชษฎา ขุนขํา

0
0
0
 • จบปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนมากว่า 10 ปี เคยเป็นนักเขียนให้กับ Digital Agency มือรางวัล Billion & Million และเคยเป็นนักเขียนให้กับบริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
 • อีกทั้งยังเป็น Blogger ให้กับเว็บไซต์ยอดนิยมของเมืองไทย sanook.com
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนคอนเทนต์แฟนเพจมากกว่า 100 เพจ เคยสัมภาษณ์นักธุรกิจ ดารา มากกว่า 500 ชีวิต!
 • ปัจจุบันเป็นประธานบริหาร บริษัท ฮับไรเตอร์แอนด์นิวโรมาร์เก็ตเตอร์ จํากัด
อุรัชษฎา ขุนขํา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อุรัชษฎา ขุนขํา

ABOUT
 • จบปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนมากว่า 10 ปี เคยเป็นนักเขียนให้กับ Digital Agency มือรางวัล Billion & Million และเคยเป็นนักเขียนให้กับบริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
 • อีกทั้งยังเป็น Blogger ให้กับเว็บไซต์ยอดนิยมของเมืองไทย sanook.com
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนคอนเทนต์แฟนเพจมากกว่า 100 เพจ เคยสัมภาษณ์นักธุรกิจ ดารา มากกว่า 500 ชีวิต!
 • ปัจจุบันเป็นประธานบริหาร บริษัท ฮับไรเตอร์แอนด์นิวโรมาร์เก็ตเตอร์ จํากัด
TOP COURSES

No Related Course