Interests
avatar

วิบูลย์ แซ่จุง (อ.จุง)

0
0
0
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ มากกว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 (2000) ถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 (1989)
 • Executive & Management Coach (โค้ชผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ)
 • Marketing Reseacher (นักวิจัยการตลาด)
 • Facilitator Trainer (วิทยากรกระบวนการผ่านกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่)
 • เคยดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักนโยบายและส่งเสริม สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. ETDA)
 • เคยดํารงตําแหน่ง นักวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอาวโส มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เคยเป็น ผู้บริหารระดับสูง บริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด
 • ได้รับรางวัล DIP Consultant Award 2013 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ (การบริหารจัดการ การตลาด และ การบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • ได้รับการรับรองสมรรถนะเฉพาะทาง ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ด้านการจัดการ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 (2011)
 • ได้รับรางวัล Art Award และ Nielsen Junior Individual Award จากผลงานการบริหาร และการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้กับ ACNielsen (Thailand) Ltd.
วิบูลย์ แซ่จุง (อ.จุง)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วิบูลย์ แซ่จุง (อ.จุง)

ABOUT
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ มากกว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 (2000) ถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 (1989)
 • Executive & Management Coach (โค้ชผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ)
 • Marketing Reseacher (นักวิจัยการตลาด)
 • Facilitator Trainer (วิทยากรกระบวนการผ่านกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่)
 • เคยดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักนโยบายและส่งเสริม สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. ETDA)
 • เคยดํารงตําแหน่ง นักวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอาวโส มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เคยเป็น ผู้บริหารระดับสูง บริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด
 • ได้รับรางวัล DIP Consultant Award 2013 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ (การบริหารจัดการ การตลาด และ การบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • ได้รับการรับรองสมรรถนะเฉพาะทาง ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ด้านการจัดการ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 (2011)
 • ได้รับรางวัล Art Award และ Nielsen Junior Individual Award จากผลงานการบริหาร และการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้กับ ACNielsen (Thailand) Ltd.
TOP COURSES

No Related Course