Interests
avatar

วีรชัย จุลหาญกิจ

0
0
0
  • จบหลักสูตร How to Create Promo Videos in PowerPoint และ PowerPoint Slide Design - Casual Slides Presentation จาก Udemy
  • ผ่านงานนําเสนอมากว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานนําเสนอในด้านธุรกิจ สื่อโฆษณา VDO Display หรือ สไลด์บรรยาย ในหัวข้อต่างๆในงานที่ปรึกษาด้าน Logistic ของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ผลงานโดดเด่นคือ การบรรยายเรื่อง Logistic ให้คนทั่วไปเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ด้วยการนําเสนอในลักษณะ Cartoon Animation สร้างจาก PowerPoint ล้วนๆ สามารถเข้าดูได้ที่
วีรชัย จุลหาญกิจ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วีรชัย จุลหาญกิจ

ABOUT
  • จบหลักสูตร How to Create Promo Videos in PowerPoint และ PowerPoint Slide Design - Casual Slides Presentation จาก Udemy
  • ผ่านงานนําเสนอมากว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานนําเสนอในด้านธุรกิจ สื่อโฆษณา VDO Display หรือ สไลด์บรรยาย ในหัวข้อต่างๆในงานที่ปรึกษาด้าน Logistic ของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ผลงานโดดเด่นคือ การบรรยายเรื่อง Logistic ให้คนทั่วไปเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ด้วยการนําเสนอในลักษณะ Cartoon Animation สร้างจาก PowerPoint ล้วนๆ สามารถเข้าดูได้ที่
TOP COURSES

No Related Course