Interests
avatar

วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์

0
0
0
  • จบการศึกษาทางด้าน การกําหนดอาหาร และโภชนบําบัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เจ้าของช่อง YouTube สอนทําขนม VIPS Station
วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์

ABOUT
  • จบการศึกษาทางด้าน การกําหนดอาหาร และโภชนบําบัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เจ้าของช่อง YouTube สอนทําขนม VIPS Station
TOP COURSES