Interests
avatar

วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์

1
4.7
1
  • จบการศึกษาทางด้าน การกําหนดอาหาร และโภชนบําบัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เจ้าของช่อง YouTube สอนทําขนม VIPS Station
วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 1

วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์

ABOUT
  • จบการศึกษาทางด้าน การกําหนดอาหาร และโภชนบําบัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เจ้าของช่อง YouTube สอนทําขนม VIPS Station
TOP COURSES
Loading...