Interests
avatar

วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์

2
4.7
0
  • เป็น podcaster อยู่กับ Leanovative thinking ที่มีผู้ติดตามมากถึง 5,400 คน และยอดดาวน์โหลด 400,000 คน
  • เจ้าของหนังสือ Best Seller ขายดีจํานวน 4 เล่ม
  • ที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลกมากกว่า 50 องค์กรทั่วประเทศ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์, ไทยประกันชีวิต, ซีเอ็ดบุ๊ค, เอไอเอส, สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด เป็นต้น
  • วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยสยาม
วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์
Courses: 2
Rating: 4.7
Followers: 0

วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์

ABOUT
  • เป็น podcaster อยู่กับ Leanovative thinking ที่มีผู้ติดตามมากถึง 5,400 คน และยอดดาวน์โหลด 400,000 คน
  • เจ้าของหนังสือ Best Seller ขายดีจํานวน 4 เล่ม
  • ที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลกมากกว่า 50 องค์กรทั่วประเทศ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์, ไทยประกันชีวิต, ซีเอ็ดบุ๊ค, เอไอเอส, สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด เป็นต้น
  • วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยสยาม
TOP COURSES
Loading...
Loading...