Interests
avatar

วรัชญ์ วศินชัย

0
0
0
  • ได้รับการเข้าอบรมช่างซ่อมแอร์บ้านจากเฉลิมพงษ์แอร์เทรนนิ่ง
  • จบการศึกษาปริญญาตรีอิเล็คทรอนิคส์อุตสาหกรรม
  • ปริญญาโทการบริหารงาน
  • รับติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้างแอร์บ้าน และมีเพจ วศินชัยแอร์&เทรนนิ่ง เปิดสอน อบรม แก่ผู้สนใจ งานด้านนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี
  • ผู้สนใจเข้าเรียนส่วนมากมาจากคนที่ทํางานแล้ว และต้องการนําความรู้ไปพัฒนาเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในชีวิตประจําวันในหลายๆท่าน
วรัชญ์ วศินชัย
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วรัชญ์ วศินชัย

ABOUT
  • ได้รับการเข้าอบรมช่างซ่อมแอร์บ้านจากเฉลิมพงษ์แอร์เทรนนิ่ง
  • จบการศึกษาปริญญาตรีอิเล็คทรอนิคส์อุตสาหกรรม
  • ปริญญาโทการบริหารงาน
  • รับติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้างแอร์บ้าน และมีเพจ วศินชัยแอร์&เทรนนิ่ง เปิดสอน อบรม แก่ผู้สนใจ งานด้านนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี
  • ผู้สนใจเข้าเรียนส่วนมากมาจากคนที่ทํางานแล้ว และต้องการนําความรู้ไปพัฒนาเสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในชีวิตประจําวันในหลายๆท่าน
TOP COURSES