Interests
avatar

วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์

0
0
0
  • เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน จากการฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องทําให้สามารถเข้าแข่งขันกีต้าร์หลายรายการ และชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ปี 1985-87 ตามลําดับ วรเทพได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยได้ศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และอาจารย์เกียรติ เอกศิลป์ และได้จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ก่อนที่จะเข้าทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ. 2534-2542 นอกจากนี้ อาจารย์วรเทพยังได้มีโอกาสศึกษากับ Mr. Eduardo Fernández ขณะที่ Mr. Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543
  • ปัจจุบันอาจารย์วรเทพเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society), อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์

ABOUT
  • เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน จากการฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องทําให้สามารถเข้าแข่งขันกีต้าร์หลายรายการ และชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ปี 1985-87 ตามลําดับ วรเทพได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยได้ศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และอาจารย์เกียรติ เอกศิลป์ และได้จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ก่อนที่จะเข้าทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ. 2534-2542 นอกจากนี้ อาจารย์วรเทพยังได้มีโอกาสศึกษากับ Mr. Eduardo Fernández ขณะที่ Mr. Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543
  • ปัจจุบันอาจารย์วรเทพเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society), อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
TOP COURSES

No Related Course