Interests
avatar

อวยชัย จินวรรณ

0
0
0
  • รับราชการครูสอนศิลปะมา 32 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมครูสอนศิลปะ ให้กับสมาคมครูศิลปะมืออาชีพแห่งประเทศไทย และสํานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น ให้กับครูสอนศิลปะทั่วประเทศมา 10 กว่าปี
อวยชัย จินวรรณ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อวยชัย จินวรรณ

ABOUT
  • รับราชการครูสอนศิลปะมา 32 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมครูสอนศิลปะ ให้กับสมาคมครูศิลปะมืออาชีพแห่งประเทศไทย และสํานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น ให้กับครูสอนศิลปะทั่วประเทศมา 10 กว่าปี
TOP COURSES

No Related Course