หน้าหลัก ภาษาต่างประเทศ เส้นทางใหม่สู่การสนทนาภาษ...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันที่มีความสําคัญ และสามารถนําไปใช้ได้จริง
2. เป็นที่ทราบกันดีว่าอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาไทยของชาวญี่ปุ่นคือ ความยุ่งยากในการออกเสียง ให้ถูกต้อง และการฟังเสียงภาษาไทย โดยเฉพาะเสียงที่ไม่มีในภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้จึงได้อธิบายลักษณะพิเศษเฉพาะของภาษาไทยไว้ และบอกวิธีให้ผู้เรียนรู้ว่า จะต้องออกเสียงอย่างไรถึงจะออกเสียงได้เหมือน หรือใกล้เคียงกับคนไทย
3. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไวยากรณ์จากระดับพื้นฐาน แล้วค่อย ๆ ก้าวไปสู่ระดับสูงขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนในระดับชั้นกลาง หรือชั้นสูงต่อไป
4. มีแบบฝึกหัด (pattern practice) ในรูปแบบต่าง ๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกซ้ําไปซ้ํามาหลาย ๆ ครั้งจนสามรถจดจําคําศัพท์ และรูปประโยคได้อย่างขึ้นใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน สามารถนําไปใช้ได้จริงนอกห้องเรียน
5. มีเนื้อหาครอบคลุมการสนทนาที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันที่สําคัญ ๆ ในระดับหนึ่ง
เหมาะสำหรับ
คนญี่ปุ่น และอาจารย์คนไทยที่สนใจเรียนวิธีการสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น
รายละเอียด

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและอยากหารายได้เสริมนี้อาจเป็นหนึ่งคอร์สเรียนที่คุณกําลังมองหา
คุณรู้หรือไม่ ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจ ทั้งการเข้ามาท่องเที่ยว การเข้ามาเปิดบริษัทและทําธุรกิจ รวมถึงการศึกษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม และไม่แม้แต่คนไทยที่สนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นก็สนใจภาษาไทยด้วยเช่นกัน และนี่คือโอกาสในการสร้างอาชีพของคุณกับคอร์สการสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น โดยคอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นระดับ N2ขึ้นไป โดยในคอร์สจะสอนตั้งแตการแนะนําตัวเอง การสนทาในชีวิตประวันต่างๆไปจนถึงการแต่งประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สอนโดยอาจารย์สังวาลย์ ที่เริ่มสอนภาษาไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ปี ค. ศ. 1991 จนถึงปีปัจจุบัน (ค.ศ 2019) จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้เจอทั้งข้อดี ข้อด้อย และข้อปัญหาในการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งที่มาจากตัวผู้เรียนเองก็ดี และจากตัวเองที่เป็นผู้สอนก็ดี ตลอดจนอุปกรณ์ตําราเรียนต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นได้เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกําลังใจให้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาถ่ายทอดในตําราชุดนี้ ซึ่งมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตําราสนทนาภาษาไทยเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้เรียน แบบเรียน “ เส้นทางใหม่สู่การสนทนาภาษาไทย (นารุโฮโดะ) ” ชุดนี้ได้เกิดจากแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกพูดมากที่สุดจนสามารถจดจําคําศัพท์และรูปประโยคได้อย่างขึ้นใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดหรือใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามสมควร และได้เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานอย่างเป็นระบบตาม ลําดับความสําคัญ ยากง่าย รูปแบบและ เนื้อหาไวยากรณ์ในแบบเรียนเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลได้เอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้ง และยั่งยืน มาเริ่มไปด้วยกันนะครับ

สิ่งที่ต้องมี
computer
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
เส้นทางใหม่สู่การสนทนาภาษาไทย นารุโฮโดะ :タイ語会話への新しい道 なるほど
Special Price ฿ 690 Regular Price ฿ 3,999
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม