โปรแกรม Auto CAD เบื้องต้น
เรียนจริง ทําเป็นจริง เอาไปใช้ได้จริง คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กฤษณะ สุทธิสุวรรณ
ลักษณะคอร์สเรียน

ลืมวิธีการเก่าๆ ในการเรียนโปรแกรมออกแบบไปได้เลย เพราะว่าคอร์ส Auto CAD เบื้องต้นนี้ จะทําให้ผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ให้มากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ ทั้งคุ้มค่า คุ้มราคา เราก้าวมาสู่ยุคที่การเรียนให้มากกว่าแค่เรียนแล้ว เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต มีโปรแกรมที่ใช้เรียน ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง จ่ายเพียงครั้งเดียวก็สามารถเรียนกี่รอบก็ได้ จะเรียนเวลาไหนที่เราสะดวกก็ได้

ลืมวิธีการเก่าๆ ในการเรียนโปรแกรมออกแบบไปได้เลย เพราะว่าคอร์ส Auto CAD เบื้องต้นนี้ จะทําให้ผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ให้มากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ ทั้งคุ้มค่า คุ้มราคา เราก้าวมาสู่ยุคที่การเรียนให้มากกว่าแค่เรียนแล้ว เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต มีโปรแกรมที่ใช้เรียน ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง จ่ายเพียงครั้งเดียวก็สามารถเรียนกี่รอบก็ได้ จะเรียนเวลาไหนที่เราสะดวกก็ได้

คอร์ส Auto CAD เบื้องต้น เป็นคอร์สที่เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการใช้โปรแกรม Auto CAD ในการออกแบบ และสถาปนิกหรือวิศวกรที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านการออกแบบโดยการใช้โปรแกรม Auto CAD คอร์สเรียนนี้ถือเป็นคอร์สเรียนพื้นฐานที่สําคัญในการใช้งานโปรแกรม Auto CAD สําหรับการนําไปต่อยอดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งคอร์เรียนนี้จะแตกต่างกับคอร์สเรียนอื่นๆ ในแง่ของการจัดระเบียบและเรียงลําดับความเข้าใจอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังมีการอธิบายเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจง่าย สามารถนําไปใช้ได้จริง โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการไปเรียนไกลๆ ซึ่งสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ หากไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาเรียนได้อีกเรื่อยๆ

โดยภายในคอร์สเรียนจะมีการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Auto CAD โดยการแนะนําให้รู้จักกับส่วนต่างๆของโปรแกรม และการปรับค่าพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งมีการอธิบายและแสดงวิธีทําให้ดูอย่างละเอียด ทําให้เข้าใจง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ และนําไปใช้ได้จริง นอกจากคําสั่งพื้นฐานต่างๆแล้ว ภายในคอร์สเรียนนี้ ยังมีการสอนเกี่ยวกับเรื่อง การเขียนภาพด้วยคําสั่งพื้นฐาน แนะนําการใช้ Auto CAD ในการเขียบแบบรวมทั้งการปรับแต่งและทําซ้ําต่างๆ และยังมีการสอนการกําหนดขนาดและมาตารส่วนที่ใช้ ครอบคลุมทั้ง การเขียนข้อความในโปรแกรม Auto CAD การฉายภาพด้วยโปรแกรม Auto CAD และพิเศษรวมถึงการเขียนภาพที่ซับซ้อนแบบไอโซเมตริก และการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์แบบไฟล์ PDF

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD พื้นฐานทั้งหมด และนําความรู้เบื้องต้นที่เรียนมาไปปรับใช้กับการทํางานในสายงานต่างๆ อาทิเช่น สายงานวิศวกรรมออกแบบ สายงานการออกแบบสถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งใช้เป็นความรู้ในการนําไปใช้เรียนขั้นสูงต่อไป 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • โปรแกรม Auto Cad

 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบๆพร้อมกับหูฟังเพื่อใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • ผู้เรียนจะสามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD พื้นฐานทั้งหมด

 • ผู้เรียนจะสามารถนําความรู้ ที่เรียนมาไปปรับใช้กับการทํางานในสายงานต่างๆ อาทิเช่น สายงานวิศวกรรม ออกแบบ สายงานการออกแบบสถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งใช้เป็นความรู้ใน การนําไปใช้เรียนขั้นสูงต่อไป

 • เข้าใจคําสั่งพื้นฐานและคําสั่งเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto CAD

 • สามารถทําแบบฝึกหัดที่ผู้สอนให้ฝึกทําได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

 • สามารถกําหนดขนาดและปรับมาตราส่วนได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่มีความค้องการใช้โปรแกรม Auto CAD เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบภาพ 2 มิติ

 • ผู้ที่มีไอเดียในการออกแบบต่างๆ และต้องการนําแบบเหล่านั้นมาเขียนด้วยโปรแกรม Auto CAD

 • ผู้ที่ต้องการเรียนเพิ่มด้านการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD เพื่อนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น สถาปนิกและวิศวกร

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำบทเรียน
01:28
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดไฟล์
00:30
บทที่ 3
การเรียกใช้โปรแกรม Auto CAD
02:51
บทที่ 4
ส่วนประกอบบนหน้าจอของโปรแกรม Auto CAD
08:56
บทที่ 5
การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ
03:20
บทที่ 6
แนวคิดเกี่ยวกับระบบพิกัดของผู้ใช้งาน(UCS : User Co-ordinate System)
04:53
บทที่ 7
ระบบพิกัดแบบสัมบูรณ์ Absolute Co-ordinate System
04:58
บทที่ 8
ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์ Relative Co-ordinate System
06:35
บทที่ 9
ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์แบบโพล่า Polar Relative Co-ordinate System
10:12
บทที่ 10
เรียนรู้แนวคิดในการใช้คำสั่ง COPY
11:11
บทที่ 11
การตั้งค่าระยะห่างของจุดกริด (Grid)และสแน็ป(Snap)
05:20
บทที่ 12
การเลือกใช้ออฟเจ็คท์สแน๊ป (Object snap)
04:26
บทที่ 13
การแก้ไขข้อผิดพลาดในขณะใช้คำสั่ง
06:05
บทที่ 14
จุดเกาะ (Grip point)
05:16
บทที่ 15
Polar tracking
03:53
บทที่ 16
การเรียกใช้คำสั่งทาง Command Line
06:59
บทที่ 17
แบบฝึกหัด 1-1
10:58
บทที่ 18
แบบฝึกหัด 1-2
09:52
บทที่ 19
แบบฝึกหัด 1-3
09:05
บทที่ 20
คำสั่ง mirror
06:45
บทที่ 21
การใส่เส้นประ
09:58
บทที่ 22
การกำหนดขนาด (DIMENSION) และการกำหนดมาตราส่วน(SCALE)
07:49
บทที่ 23
การเขียนข้อความในโปรแกรม AutoCAD
02:41
บทที่ 24
การตั้งสเกลในการเขียนแบบ
15:06
บทที่ 25
Template 1
25:42
บทที่ 26
Template 2
14:24
บทที่ 27
work shop 1
07:10
บทที่ 28
work shop 2
06:48
บทที่ 29
work shop 3
03:34
บทที่ 30
layer
07:45
บทที่ 31
work shop 4
08:26
บทที่ 32
work shop 5
12:56
ประวัติผู้เขียน
ประสบการณ์สอนมานานกว่า 20 ปี ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ปตท., การไฟฟ้า, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารกสิกรไทย, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงศึกษาธิการ, การเคหะแห่งชาติ, ข้าราชการกรุงเทพมหานคร, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE), กรมอาชีวะ, กรมบัญชีกลาง, GFMIS กรมบัญชีกลาง
ทักษะ Programming, Graphics, Network
ประเมิน
4.8