ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ติดปีกให้การนำเสนอของคุณกับคอร์สเรียนนี้
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
ลักษณะคอร์สเรียน

ภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เป็นทั้งวิทยากร, นักพูด,

นักเขียนและประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด ซึ่งอาจารย์หม่อมนั้นมีรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน

มีการใช้ลีลาท่าทางและน้ำเสียงเฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังให้รู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ตลอดเวลาการเรียนการสอน

ภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เป็นทั้งวิทยากร, นักพูด,

นักเขียนและประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด ซึ่งอาจารย์หม่อมนั้นมีรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน

มีการใช้ลีลาท่าทางและน้ำเสียงเฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังให้รู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ตลอดเวลาการเรียนการสอน


นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับการฝึกฝนทักษะการนำเสนอตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจาก

การวิเคราะห์ตัวผู้เรียนและผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเข้าใจถึงลักษณะของผู้ฟัง

อีกทั้งยังวิเคราะห์สื่อที่ผู้เรียนใช้ เพื่อให้ทราบว่าควรต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ

เมื่อเข้าใจพื้นฐานในการนำเสนอแล้ว ต่อมา เราจะพาผู้เรียนไปสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอ

ทั้งการลดความตื่นเต้นก่อนนำเสนอ การจัดทำสื่อการนำเสนอและการพัฒนาทักษะการนำเสนอ

นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างการนำเสนออย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียงและสายตา จนกระทั่งการนำผู้ฟังเข้าสู่ช่วงถามตอบในตอนท้ายก่อนจะปิดการนำเสนออย่างน่าประทับใจ

หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะเป็นมืออาชีพด้านการนำเสนอ เพราะสามารถวิเคราะห์ทั้งตนเองและผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง

อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์สื่อและวิธีการนำเสนอได้ตรงใจผู้ฟัง รวมไปถึงท่าทางและสีหน้าน้ำเสียงที่ผู้เรียนใช้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ

อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนคือการนำผู้ฟังเข้าสู่ช่วงถามตอบ

โดยให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือการปิดการนำเสนอโดยให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจในการฟัง

และมีความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้พูด เพื่อให้การนำเสนอบรรลุผลตามที่หวังไว้

ท้ายที่สุด ผู้เรียนยังจะได้รู้ถึงเทคนิคเคล็ดลับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอ

เพื่อให้แก้ปัญหาและเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างสวยงาม

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังเพื่อใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • วิเคราะห์ตนเองได้ เพื่อนำจุดบกพร่องไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และผลักดันให้จุดเด่นกลายเป็นจุดขายของตน

 • วิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอให้ตรงใจและดึงดูดใจผู้ฟังแต่ละประเภท

 • ทำการนำเสนอได้อย่างราบรื่น น่าติดตามและมีความเป็นมืออาชีพ โดยอาศัยทั้งการใช้สายตา น้ำเสียง ท่าทาง และการสร้างสรรค์สื่อประกอบการนำเสนอได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ

 • พาผู้ฟังเข้าสู่ช่วงถาม-ตอบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ฟังในการถามคำถาม และมีส่วนร่วมในการฟังคำตอบ

 • ปิดการนำเสนอได้อย่าน่าประทับใจ สร้างความพอใจแก่ผู้ฟัง และบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข้อมูล การขาย การนำเสนอผลงาน การแนะนำอะไรก็ตาม

 • รู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการนำเสนอ เช่น การตอบคำถาม เป็นต้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอ

 • บุคคลในสายงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านการนำเสนอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้นำเสนอได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • บุคคลที่ต้องใช้เสียงในการทำงาน เพื่อสร้างความดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ เช่น นักพูด อาจารย์

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำอาจารย์ผู้สอน พูดเกี่ยวกับประสบการณ์
01:25
บทที่ 2
วัตถุประสงค์ของคอร์สทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
01:48
บทที่ 3
ความสำคัญและการวิเคราะห์ตัวผู้เรียน
02:53
บทที่ 4
วิเคราะห์สื่อที่ท่านใช้นำเสนอและจุดเด่นของท่าน
06:33
บทที่ 5
ความสำคัญและวิธีการจำแนกกลุ่มผู้ฟัง
01:22
บทที่ 6
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - อำนาจ (Dominance)
01:31
บทที่ 7
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - ชักชวน (Influence)
01:42
บทที่ 8
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - สุขุม หนักแน่น (Steadiness)
01:40
บทที่ 9
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - ยึดหลักปฏิบัติการ (Compliance)
02:25
บทที่ 10
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการนำเสนอ
02:22
บทที่ 11
ประโยชน์ในการใช้สายตา
01:19
บทที่ 12
วิธีการพูด
02:43
บทที่ 13
การยืนนำเสนอ
01:50
บทที่ 14
การเคลื่อนไหว
01:15
บทที่ 15
ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อที่ใช้เพื่อนำเสนอ
02:22
บทที่ 16
ข้อมูลที่จำเป็น
02:29
บทที่ 17
การผลิตสื่อ
02:47
บทที่ 18
การเตรียมการนำเสนอ
02:51
บทที่ 19
การนำเสนอ
06:36
บทที่ 20
การนำเสนอแบบ One on One
02:58
บทที่ 21
วิธีลดการตื่นเต้นในการนำเสนอ
04:50
บทที่ 22
เทคนิค 6 ข้อในการถาม-ตอบ
03:03
บทที่ 23
ความสำคัญและหลักการปิดการนำเสนอ
02:41
ประวัติผู้เขียน
Avatar rs018622 2
ม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
อาชีพ: นักพูด วิทยากร นักเขียน และประธานบริหาร
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
อบรมในหลักสูตรความเป็นผู้นํา Harvard Business School
อบรม CIM (Computer Integrated Manufacturing) ไอบีเอ็ม สหรัฐอเมริกา
อบรมการบริหารระดับสูง President Class มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียร์
เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย (14 ปี)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด (2 ปี)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานบริหาร บริษัท ซี อี เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอนซัลติ้ง จํากัด
เข้าบริหารกิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
ปี 2538 รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business
ปี 2540 รางวัลบุคคลแห่งความสําเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ประเมิน
4.8