หน้าหลัก การเงินและการบัญชี การบัญชีสําหรับผู้ประกอบก...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
สามารถเข้าใจหลักการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการและนําไปใช้ในการวางแผนงานทางการบัญชีในการดําเนินกิจการ/ธุรกิจ
สามารถนําไปปฏิบัติในเรื่องชองความรับผิดชอบทางการบัญชีได้กับส่วนราชการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถนําไปต่อยอดในการการบริหารจัดการทางการเงินสําหรับธุรกิจของผู้ประกอบการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) และแผนการบริหารการลงทุน (Investment Plan)
เหมาะสำหรับ
กลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการการค้า Startups & SMEs หรือผู้ที่กําลังเริ่มทําธุรกิจ และรวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีความรู้ทางการบัญชีแต่มีเป้าหมายที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบยั่งยืน
รายละเอียด

   การเป็นผู้ประกอบการการค้า (Entrepreneurs) : ผู้ประกอบการนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะธุรกิจของตัวเองแล้ว ผู้ประกอบการยังมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบัญชีสําหรับผู้ประกอบการอีกด้วย การบัญชีสําหรับผู้ประกอบการจะแตกต่างจากการบัญชีที่พบเห็นกันอยู่โดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง การบัญชีเพื่อผู้ประกอบการเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการบัญชีในมุมมองของการเป็นเจ้าของธุรกิจ จะเป็นพื้นฐานในการการต่อยอดในเรื่องของการวิเคราะห์การเงินและการบริหารกิจการเพื่อมุ่งสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จที่ผู้ประกอบการกําลังมุ่งมั่นดําเนินการและเฝ้ารออยู่ การเรียนรู้และความเข้าใจในแนวทางของหลักการบัญชีที่ถูกต้อง จะทําให้ผู้ประกอบการใด้รู้และเข้าใจถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ และรวมไปถึงโอกาสและความก้าวหน้าทางธุรกิจของกิจการต่อไปในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะอ่านงบการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และแม่นยํา เมื่อนั้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะนําความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีดังกล่าวไปต่อยอดในเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น การบริหารจัดการและวิเคราะห์การเงิน การบริหารจัดการด้านการลงทุน การบริหารจัดการภายในองค์กร การวิเคราะห์การลงทุนหรือความร่วมมือกับผู้ลงทุนรายใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย ''อย่าให้แค่เรื่องบัญชีมาเป็นอุปสรรคของความสําเร็จของผู้ประกอบการ" คอร์ส "การบัญชีเพื่อผู้ประกอบการ" คอร์สนี้คอร์สเดียวเท่านั้น ที่จะทําให้ท่านได้รับรู้ถึงประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบัญชีเพื่อผู้ประกอบการอย่างถ่องแท้ ได้รู้บทบาทหน้าที่ของนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี ได้รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระผูกพันที่เจ้าของกิจการต้องมีต่อหน่วยงานภาครัฐในแต่ละส่วนงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกิจการ "สมัครเลย"

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
จำนวนบทเรียนSố bài: 12
เวลาThời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
การบัญชีสําหรับผู้ประกอบการ
Special Price ฿ 890 Regular Price ฿ 5,499
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ