Interests
avatar

จิรัชญา เลิศประภานนท์

0
0
0
  • เจ้าของสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ Just Art Design Room
  • เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Quadric
  • เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Queen Accessorries and Jewelry
  • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านศิลปะและการออกแบบ
จิรัชญา เลิศประภานนท์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

จิรัชญา เลิศประภานนท์

ABOUT
  • เจ้าของสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ Just Art Design Room
  • เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Quadric
  • เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Queen Accessorries and Jewelry
  • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านศิลปะและการออกแบบ
TOP COURSES

No Related Course