Interests
avatar

จรินทร์ วัธนากูล

0
0
0
 • เริ่มฝึกมายากลเมื่ออายุ 8 ขวบและคลุกคลีเกี่ยวกับการแจกไพ่และมายากลไพ่
 • อายุ 15 ปี ไปแสดงมายากลเวทีตามโรงแรมระดับห้าดาว และขายอุปกรณ์มายากลตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพ และเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆ
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "ตีสิบ" ช่อง 3
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์ กลโกงไพ่ กับรายการ "กระบี่มือหนึ่ง"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "เจาะใจ"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "วู้ดดี้ เกิดมาคุย"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "หักเหลี่ยมโจร"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "ชิงร้อยชิงล้าน"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "หลุมดํา"
 • ปัจจุบันอายุ 58 ปี รับสอนมายากล โชว์มายากลและเป็นวิทยากรรับเชิญพูดถึงเรื่องมายากลและพิษร้ายของการเล่นพนัน ในองค์กรต่างๆ
จรินทร์ วัธนากูล
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

จรินทร์ วัธนากูล

ABOUT
 • เริ่มฝึกมายากลเมื่ออายุ 8 ขวบและคลุกคลีเกี่ยวกับการแจกไพ่และมายากลไพ่
 • อายุ 15 ปี ไปแสดงมายากลเวทีตามโรงแรมระดับห้าดาว และขายอุปกรณ์มายากลตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพ และเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆ
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "ตีสิบ" ช่อง 3
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์ กลโกงไพ่ กับรายการ "กระบี่มือหนึ่ง"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "เจาะใจ"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "วู้ดดี้ เกิดมาคุย"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "หักเหลี่ยมโจร"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "ชิงร้อยชิงล้าน"
 • ได้รับเชิญไปออกรายการแสดงโชว์มายากล และกลโกงไพ่ กับรายการ "หลุมดํา"
 • ปัจจุบันอายุ 58 ปี รับสอนมายากล โชว์มายากลและเป็นวิทยากรรับเชิญพูดถึงเรื่องมายากลและพิษร้ายของการเล่นพนัน ในองค์กรต่างๆ
TOP COURSES

No Related Course