Interests
avatar

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

0
0
0
 • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ICF โค้ช และครูผู้สอนศาสตร์บูรณาการ หลักสูตร Public Speaking & Personality Development, Proactive Service, CEM & CRM, Brand Ambassador, Communication, Negotiation Skill, Train the Trainer , Coaching & Mentoring, NLP for Self Development, etc.
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ All Out เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาของสถาบันฝึกอบรม The Best Training บรรยายให้กับองค์กรเอกชนชั้นนําหลายร้อยองค์กร
 • ประสบการณ์ทํางาน
 • บริษัท ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)
 • ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ และวิทยากร รวมถึงครูฝึกสอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อ สุขภาพทางเลือกแบบจีน Mind Training และวิทยากรด้าน ศาสตร์บูรณาการของศูนย์ฯ
 • บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
 • ตําแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ตําแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
 • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ตําแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

ABOUT
 • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ICF โค้ช และครูผู้สอนศาสตร์บูรณาการ หลักสูตร Public Speaking & Personality Development, Proactive Service, CEM & CRM, Brand Ambassador, Communication, Negotiation Skill, Train the Trainer , Coaching & Mentoring, NLP for Self Development, etc.
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ All Out เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาของสถาบันฝึกอบรม The Best Training บรรยายให้กับองค์กรเอกชนชั้นนําหลายร้อยองค์กร
 • ประสบการณ์ทํางาน
 • บริษัท ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)
 • ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ และวิทยากร รวมถึงครูฝึกสอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว ชี่กง ศาสตร์เพื่อ สุขภาพทางเลือกแบบจีน Mind Training และวิทยากรด้าน ศาสตร์บูรณาการของศูนย์ฯ
 • บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
 • ตําแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ตําแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
 • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ตําแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
TOP COURSES

No Related Course