Interests
avatar

กฤษณะ จูจ้อย

0
0
0
  • ผู้บริหารและก่อตั้งกฤษณะฟาร์มเห็ด
  • ได้รับรางวัลเกษตรกรคนเก่งด้านการเพาะเห็ดถังเช่า ปี 2557
  • ได้รับรางวัลเจ้าของเกษตรคนเก่ง ปี 2559 ด้านการแปรรูปเห็ดสมุนไพรและได้รับรางวัล (Thai smart farm) ฟาร์มเห็ดต้นแบบรางวัลเฉพาะสาขา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเห็ดเป็นยาโดยตรง เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเพราะเห็ดมากกว่า15ปี
กฤษณะ จูจ้อย
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กฤษณะ จูจ้อย

ABOUT
  • ผู้บริหารและก่อตั้งกฤษณะฟาร์มเห็ด
  • ได้รับรางวัลเกษตรกรคนเก่งด้านการเพาะเห็ดถังเช่า ปี 2557
  • ได้รับรางวัลเจ้าของเกษตรคนเก่ง ปี 2559 ด้านการแปรรูปเห็ดสมุนไพรและได้รับรางวัล (Thai smart farm) ฟาร์มเห็ดต้นแบบรางวัลเฉพาะสาขา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเห็ดเป็นยาโดยตรง เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเพราะเห็ดมากกว่า15ปี
TOP COURSES

No Related Course