Interests
avatar

น.ส. จีระนุช ธรรมชัย

1
4.5
2
  • เป็นเจ้าของเพจ สูตรอาชีพสร้างเงิน
  • อดีตเชฟเจ้าของร้านอาหารที่ Neunkirchen Germany
  • เป็นครูสอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 1,000 คน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติ
น.ส. จีระนุช ธรรมชัย
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 2

น.ส. จีระนุช ธรรมชัย

ABOUT
  • เป็นเจ้าของเพจ สูตรอาชีพสร้างเงิน
  • อดีตเชฟเจ้าของร้านอาหารที่ Neunkirchen Germany
  • เป็นครูสอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 1,000 คน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติ
TOP COURSES
Loading...