Interests
avatar

น.ส. จีระนุช ธรรมชัย

0
0
0
  • จีระนุช ธรรมชัย (ใหญ่) มีประสบการณ์ทําอาหารกว่า 20 ปี
  • เจ้าของเพจ สูตรอาชีพสร้างเงิน
  • สอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 1,000 คน
  • สอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และปฏิบัติ อดีตเชฟเจ้าของร้านอาหารที่ Neunkirchen Germany
น.ส. จีระนุช ธรรมชัย
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

น.ส. จีระนุช ธรรมชัย

ABOUT
  • จีระนุช ธรรมชัย (ใหญ่) มีประสบการณ์ทําอาหารกว่า 20 ปี
  • เจ้าของเพจ สูตรอาชีพสร้างเงิน
  • สอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 1,000 คน
  • สอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และปฏิบัติ อดีตเชฟเจ้าของร้านอาหารที่ Neunkirchen Germany
TOP COURSES