Interests
avatar

ณฎา คงคาเขตร์

0
0
0
  • เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 7 ปี โดยเริ่มจากการเรียนอิเล็กโทนจนถึงระดับเกรด 6 และเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฎศิลป์ ในสาขาดนตรีสากล เอกเปียโน ระหว่างนั้นก็สอบเทียบเกรด 8 จากสถาบัน Trinity College of London จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี เอกเปียโน ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตการวิจัยและพัฒนา เอกเปียโน มีประสบการณ์สอน 7 ปี เคยสอนกับสถาบันชื่อดังต่างๆ อาทิ Yamaha และ KPN ปัจจุบันสอนที่สถาบัน Suketta Music Academy ทั้ง 2 สาขา, Music Plus Academy Silpakorn University และเปิดเพจรับสอนเปียโนตามบ้านอีกด้วย
ณฎา คงคาเขตร์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ณฎา คงคาเขตร์

ABOUT
  • เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 7 ปี โดยเริ่มจากการเรียนอิเล็กโทนจนถึงระดับเกรด 6 และเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฎศิลป์ ในสาขาดนตรีสากล เอกเปียโน ระหว่างนั้นก็สอบเทียบเกรด 8 จากสถาบัน Trinity College of London จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี เอกเปียโน ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตการวิจัยและพัฒนา เอกเปียโน มีประสบการณ์สอน 7 ปี เคยสอนกับสถาบันชื่อดังต่างๆ อาทิ Yamaha และ KPN ปัจจุบันสอนที่สถาบัน Suketta Music Academy ทั้ง 2 สาขา, Music Plus Academy Silpakorn University และเปิดเพจรับสอนเปียโนตามบ้านอีกด้วย
TOP COURSES

No Related Course