Interests
avatar

อนงค์นภางค์ ชื่นจิตต์

1
0
1
  • ปริญญาตรี-โท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เจ้าของสถาบัน One day academy เชียงใหม่
  • มีประสบกาณ์สอนทั้ง online เเละ offline
อนงค์นภางค์ ชื่นจิตต์
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

อนงค์นภางค์ ชื่นจิตต์

ABOUT
  • ปริญญาตรี-โท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เจ้าของสถาบัน One day academy เชียงใหม่
  • มีประสบกาณ์สอนทั้ง online เเละ offline
TOP COURSES
Loading...