Interests
avatar

ณรงค์วิทย์ แสนทอง

0
0
0
  • มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี
  • มีผลงานในการให้คําปรึกษาโครงการต่างๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทําให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs
  • ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  • มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม ทั้งในหมวดทรัพยากรมนุษย์ และหนังสือแนะนําการใช้ชีวิต เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ, คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม่, มารู้จัก Competency กันเถอะ, การบริหารคนสําหรับคนบริหาร, มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ, Competency เพื่อการประเมินผลงาน, กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน, EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส, แผนที่ชีวิต เข็มทิศสู่ความสําเร็จ, มีเงินเดือนเป็นแสนก่อนอายุ 29 ไม่ยาก เป็นต้น
  • ตั้งกลุ่ม Trainer Club ในเฟซบุ๊กเพื่อรวบรวมและพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ และยังมีกลุ่ม Thai Coach อันเป็นกลุ่มคนที่สนใจงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอีกด้วย
ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ABOUT
  • มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี
  • มีผลงานในการให้คําปรึกษาโครงการต่างๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทําให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs
  • ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  • มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม ทั้งในหมวดทรัพยากรมนุษย์ และหนังสือแนะนําการใช้ชีวิต เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ, คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม่, มารู้จัก Competency กันเถอะ, การบริหารคนสําหรับคนบริหาร, มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ, Competency เพื่อการประเมินผลงาน, กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน, EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส, แผนที่ชีวิต เข็มทิศสู่ความสําเร็จ, มีเงินเดือนเป็นแสนก่อนอายุ 29 ไม่ยาก เป็นต้น
  • ตั้งกลุ่ม Trainer Club ในเฟซบุ๊กเพื่อรวบรวมและพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ และยังมีกลุ่ม Thai Coach อันเป็นกลุ่มคนที่สนใจงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอีกด้วย
TOP COURSES

No Related Course