Interests
avatar

พิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล

3
4.4
7
  • สถาปนิกมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัทชั้นนําหลากหลายบริษัท
พิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล
Courses: 3
Rating: 4.4
Followers: 7

พิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล

ABOUT
  • สถาปนิกมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัทชั้นนําหลากหลายบริษัท
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...