Interests
avatar

ผศ.พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์

1
4.4
0
  • มีประสบการณ์จากการสอนการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี
  • อาจารย์ประจําวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
  • อาจารย์ประจําวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ผศ.พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 0

ผศ.พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์

ABOUT
  • มีประสบการณ์จากการสอนการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี
  • อาจารย์ประจําวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
  • อาจารย์ประจําวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
TOP COURSES
Loading...